OPERASAUN KONJUNTA: Habelun ka Hatauk?

OPERASAUN KONJUNTA: Habelun ka Hatauk? post thumbnail image
Postu Operasaun Lalulai Sub Distritu Laga

Postu Operasaun Lalulai Sub Distritu Laga

Iha inisiu tinan ida ne’e, Estadu Timor-Leste hasai rezolusaun importante rua maka rezolusaun Nú. 05/3/2014 husi Parlamentu Nasional no Rezolusaun Nú. 08/2014 husi Konsellu Ministru ho intensaun atu halo atuasaun ba grupu Konsellu Revolusaun Maubere – KRM no Conselho Popular Defeza Repúblika Demokratika Timor-Leste – CPD-RDTL liu husi operasaun hanaran “Operasaun 66” no “Operasaun Habelun”.

Relasiona ho Komandu Operasaun Konjunta(KOK) husi Polisia Nasional Timor-Leste – PNTL no FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste – F-FDTL, iha semana primeiru fulan Maiu ekipa Fundasaun Mahein halo monitorizasaun ba fatin operasaun sira hanesan Sub Distritu Laga, Baguia no Quilecai deskobre katak membru F-FDTL no PNTL nia atuasaun durante operasaun halo membru CPD-RDTL, KRM inklui komunidade bai-bain senti la seguru.

Prezensa forsa F-FDTL ho PNTL lori mos traumatiku, komunidade sira tauk wainhira elementu ruma husi F-FDTL no PNTL liu iha sira nia uma oin ka iha sira nia bairu no ema oin foun ruma tama iha sira nia suku. Komunidade sira lamenta tebes prezensa F-FDTL ho PNTL konsidera hanesan sira kriminozu ka traidor ba nasaun tanba ne’e hatun forsa polisia no militar hodi halo mal-tratamentu hasoru sira.

Iha parte seluk agresaun fiziku hasoru Sekretariu CPD-RDTL sede Namkari iha Baguia-Oso-huna, Juliao dos Reis ne’ebé to’o ohin loron trauma no la’o ladiak tanba hetan torturasaun husi membru F-FDTL no PNTL ne’ebé involve iha operasaun konjunta wainhira halo kapturasaun nia iha loron 16 Marsu, iha nia uma Oso-Huna. Nune’e mos membru F-FDTL no PNTL halo agresaun fiziku ba Sekretariu Zona Sub-Rejiaun Katikarso, Suku Lelalai, Sub Distritu Quilecai Adelino Soares ne’ebé to’o ohin loron la’o ladiak.

Fundasaun Mahein nia monitorizasaun hare’e mos katak prezensa KOK halo komunidade senti moris ameasadu hanesan preoukupasaun husi Assosiacao Veteranus husi Uatocarbau, Baguia, Viqueque no Lakluta ne’ebé hatama keixa ba Ministeriu Públiku relasiona ho prezensa KOK ne’ebé halo tratamentu ladiak. Tanba konsidera atuasaun F-FDTL no PNTL ne’e la’os ezekuta rezolusaun atu reintegra komunidade maibe halo agresaun fiziku relasiona ho problema privadu ne’ebé durante ne’e iha entre sira.

Maibe, situasaun komunidade sira ne’e la hetan atensaun husi orgaun Estadu sira hanesan Parlamentu Nasional nu’udar orgaun fiskalizador. Tuir lolos Parlamentu Nasional nu’udar reprezentante povu hahu ona fiskaliza ba lala’ok operasaun konjunta ne’ebé to’o ohin loron sai preoukupasaun públiku relasiona ho ema sivil barak maka sai vitima husi operasaun refere. Realidade to’o ohin loron Parlamentu Nasional kontinua subar-an husi komunidade no taka tilun no halo finzi la rona komunidade nia halerik no situasaun siguransa ne’ebé sira hasoru dadaun ne’e.

Nune’e mos Provedoria Diretus Humanus no Justisa – PDHJ ne’ebé nu’udar instituisaun Estadu hodi tau matan no bale/tane asuntu diretus umanus la foti kazu ida hasoru hahalok membru operasaun konjunta ne’ebé halo violasaun diretus umanus durante ne’e. Maibe nonok deit no halo an sai hanesan pro-Governu ninia polítika no Parlamentu Nasional ne’ebé hasai rezolusaun hodi hamosu operasaun.Aktu apatizmu komesa ataka instituisaun PDHJ hodi hadook an husi komunidade no sai fali adovokasia ba diretu Governu no PN hodi hamosu rezolusaun.

Tuir Fundasaun Mahein nia hanoin katak atu sala ka los, ilegal ka la ilegal organizasaun KRM no CPD-RDTL ne’e sei define iha koridor juridiku nian maibe nu’udar sidadaun membru husi organizasaun rua ne’e iha diretu Konstitusional hodi hetan tratamentu ne’ebé diak nu’udar sidadaun. Liu-liu tratamentu husi orgaun Estadu hanesan Parlamentu Nasional no instituisaun PDHJ.

Ho ida ne’e, Fundasaun Mahein rekomenda ba Parlamentu Nasional no PDHJ atu halo monitorizasaun no fiskaliza ba sitausaun atual ne’ebé komunidade infrenta iha baze relasiona ho operasaun konjunta atu nune’e bele rona preoukupasaun komunidade sira kona-bá operasaun konjunta ne’ebé halo sira sai vitima no senti moris ladun seguru.

Komunidade sira, liu-liu vitima sira ne’ebé nu’udar membru CPD-RDTL no KRM ejize atu prosesu sira nia kazu ba iha tribunal atu nune’e bele hetan justisa no lia los, labele halo kapturasan, detein no halo agresaun fiziku deit depoi husik fali maibe tenki lori sira ba iha dalan justisa wainhira konsidera sira nia movimentu ne’e kontra Estadu no nasaun.

2 thoughts on “OPERASAUN KONJUNTA: Habelun ka Hatauk?”

  1. Hanesan juventude/sidadaun1 hakarak hato’o obrigado wain ba Fundasaun Mahein tanba fo ona hanoin/idea nebe diak ba iha PN no PDHJ. Espera katak orgaun importante rua nee bele simu idea nebe FM hato’o ba nee atu bele halo monitorizasaun ba iha komunidade sira nebe hetan torturasaun/agresaun fiziku husi operasaun nebe KOK hala’o ne’e para que povo inocente sira labele sai fali vitima no sofre fali husi operasaun refere.
    No husu ba lideransa sira hotu labele hatoman’an hodi halo politika para subar imi nian sala I depois bosok povo inocente sira, maibe tenke sai lideransa nebe justu hodi serve povo ho hahalok nebe justu mos.
    Ema hotu hatene katak wainhira lideransa ruma atu kaer kargu nebe boot sira sempre hato’o sira nian promesa ho juramentu, neduni husu ba boot sira “labele haluha fali juramentu nebe imi halo nee”, se’lae RAI NAIN Timor mak
    hatene deit ona. GBU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post