Aniversariu Fundasaun Mahein (FM) ba Dala IV (29 Juñu 2009 – 29 Juñu 2013)

Aniversariu Fundasaun Mahein (FM) ba Dala IV (29 Juñu 2009 – 29 Juñu 2013) post thumbnail image

Diretur Executivu Fundasaun Mahein Nelson Belo koa Dosi Aniversariu FM ba dala IV

“Infantil iha idade, maduru iha kontribuisaun ba seitor siguransa no defeza iha Timor-Leste ho hakat neneik maibe bebeik”

Fundasaun Mahein nu’udar organizasaun ne’ebé halo peskiza, monitorizasaun no advokasia ba seitor defeza no siguransa iha Timor-Leste. Ho misaun atu atu ajuda hodi aumenta lejitimidade no kapasidade seitor defeza no siguransa Timor-Leste nian liu husi pasrtisipasaun sidadaun nian iha dezenvolvimentu ba lejislasaun, polítika, orsamentu no prosedimentu sira ne’ebé relevante.

Iha mandatu Fundasaun Mahein durante tinan haat nia laran hakat ho dezafiu no kritika sira husi públiku nu’udar mahein diak no hanesan kurize ida atu estuda husi sasidik sira ne’ebé infrenta. Fundasaun Mahein kontinua nakloke an ba públiku hodi simu kritika no sujestaun sira no fiar katak dalan ba susesu sempre hamaluk ho dezafiu no sasidik sira ne’e.

Ho tinan haat ne’ebé liu dadauk, Fundasaun Mahein elabora ona hanoin lubuk ida no rekomenda ba instituisaun no autor siguransa sira hodi dezenvolve seitor ida ne’e tuir Timor-Leste nia realidade no evolusaun situasaun iha rai laran no rejiaun. Hanoin sira ne’ebé hatur iha padraun Fundasaun Mahein nian, dezenvolve ona relatoriu lubuk ida iha istilu Fundasau Mahein nian bolu katak Mahein Nia Lian hamutuk 54, Mahein Nia Hanoin hamutuk 4 no artigu sira seluk ne’ebé públika tiha ona.

Husi relatoriu sira ne’ebé Fundasaun Mahein públika, sai debate públiku iha nivel komunidade, akademiku no polítiku sira. Liu-liu autor siguransa sira konsidera nu’udar fontes úniku ida husi sosiedade sivil, bele ajuda instituisaun siguransa no defeza nia dezenvolvimentu. Ho nune’e Fundasaun Mahein hetan konfiansa maka’as husi Estadu no Governu partisipa iha eventu nasional no internasional sira hodi kontribui hanoin konstrutivu ba seitor siguransa no defeza.

Susesu sira ne’ebé Fundasaun Mahein atinje nu’udar kontribuisaun husi entidade tomak hanesan media, komunidade no akademiku sira hanesan forsa sosiedade ida ne’ebé povu maka na’in ba seitor siguransa no defeza. Tanba ne’e Estadu no Governu kontinua investe ba seitor ida ne’e iha nivel rekursu infra-estrutura, rekursu umanu, fasilidade no kondisaun sira seluk hodi dezempeña instituisaun rua ne’e nia funsaun.

Tinan haat ne’ebé liu, Fundasaun Mahein nia monitorizasaun hare katak mosu lamentasaun barak husi komunidade hasoru instituisaun militar no polisial. Dalaruma pesoal balu uza kapasidade instituisaun rua ne’e nian hodi ameasa komunidade sira. Fundasaun Mahein simu keisa husi komunidade sira katak, pesoal balu uza farda no instituisaun nian naran hodi ameasa sira, ne’ebé lolos povu maka na’in ba instituisaun rua ne’e maibe povu sai vitima ba atitude indisiplinar husi pesoal balu.

Inklui asistensia husi autoridade polisial dalabalu tarde iha sira nia intervensaun ba konflitu ruma ka intervensaun hafoin konflitu, ikus polisia susar atu identifika. Ida ne’e motiva ema kontinua kria konflitu ba malu no violensia iha nivel komunidade kontinua akontese. Portantu ida ne’e Fundasaun Mahein hare katak autoridade siguransa sira seidauk iha asaun prevensaun konflitu iha nivel komunidade.
buy Premarin generic https://noprescriptionrxbuyonline.com over the counter

Tanba ita hare katak konflitu ne’ebé akontese kompleksu tebes no kontinua akontese ne’ebé nia natureza hakait ba problema ho viziñu, haksesuk malu rai, odiu malu tan relasaun sira iha nivel joven nian, no problema sira seluk, ikus konflitu ne’e involve to’o iha grupu.
buy metformin online https://noprescriptionrxbuyonline.com/metformin.html no prescription

Seluk fali mosu lamentasaun husi komunidade sira kestiona kona-bá atuasaun husi autoridade polisial nian ne’ebé dalabalu hakat liu lei no prosidementu sira. Buat hirak ne’e nu’udar sasidik ba instituisaun siguransa no defeza nia kapasidade no Fundasaun Mahein fiar katak ho sasidik sira ne’e instituisaun siguransa no defeza sai maduru liu tan. Fundasaun Mahein husu Estadu no Governu kontinua investe ba dezenvolvimentu instituisaun siguransa no defeza maske hakat neneik maibe bebeik.

Ikus liu, Fundasaun Mahein husu públiku nia atensaun katak ameasa ohin loron ba ita nia Nasaun sai kompleksu liu tan, instituisaun militar no polisial la naton atu responde ba ameasa hirak ne’e, presiza sidadaun hotu nia responsabilidade atu prevene no kombate ameasa sira ne’ebé koko atu infiltra iha ita nia Nasaun. Kazu hanesan krime transnasional ka grupu krime organizadu sira bele aproveita situasaun sira iha rai laran hanesan problema sosial, ekonomiku no problema sira seluk ne’ebé Timor-Leste infrenta.
buy female viagra online https://noprescriptionrxbuyonline.com/female_viagra.html no prescription

Ho ida ne’e Fundasaun Mahein apresia nafatin públiku nia partisipasaun iha nivel hotu-hotu fo hanoin, kritika konstrutivu sira no rekomendasaun ba ita nia Estadu no Governu hodi hadi’a dezenvolvimentu seitor siguransa no defeza Timor-Leste nian.*****

“Parabens Fundasaun Mahein”

3 thoughts on “Aniversariu Fundasaun Mahein (FM) ba Dala IV (29 Juñu 2009 – 29 Juñu 2013)”

  1. Parabens ba Fundasaun Mahein, maski ho motto katak, hakat neneik, maibe hakat bebeik hanesan passu ida atu atinji objetivu tuir misaun no visaun. Ho Fundasaun Mahein nia prezensa iha Sosiedade nia le’et maka dalan atu haloke Governu no entidades nia hanoin ba seitor defeza no seguransa iha Timor Leste. hamutuk ho FM bele hatene seitor defeza no seguransa nia papel, vantajen no desvantajen.

    Parabens dala ida tan, no Parabens ba suseus durante ne’e, inklui mos Parabens ba fundador no lideransa atual Fundasaun Mahein

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post