Saida maka ita tenke kestiona kona-bá projetu dekretu-lei difamasaun no injúrias?

Saida maka ita tenke kestiona kona-bá projetu dekretu-lei difamasaun no injúrias? post thumbnail image

Source: httpshumanrights.gov.auour-workrights-and-freedomsprojectsright-freedom-information-opinion-and-expression

VIII Governu Konstitusional ne’ebé lidera husi Primeiru-Ministru Taur Matan Ruak liu husi Ministériu Justisa aprezenta ona projetu dekretu-lei ida hodi kriminaliza difamasaun no injurias (insulta). Razaun fundamental ida ne’ebé VIII Governu Konstitusional defende no hatuur iha pereamblu projetu dekretu-lei sexta alterasaun ba Kódigu Penal ne’ebé aprova husi Dekretu-Lei N.o 19/2009, de 8 de Abril maka “ho popularidade ema uza média sosiál aumenta, entaun nesesáriu atu proteje ema nia reputasaun, liu-liu ema ho kargu públiku sira”.

Fundasaun Mahein (FM) apresia tebes esforsu VIII Governu Konstitusional nian hodi elabora no diskute lalais projetu dekretu-lei ne’e maske iha situasaun krize saúde públika (Covid-19). Maibe FM mos preokupa bainhira projetu dekretu-lei ne’e pasa, liu-liu iha artgiu 187 A to’o C.

Artigu 187 – A (difamasaun no injúrias/insulta) – kriminaliza ema ne’ebé iha públiku no la ho prezensa vitima nian ka iha vitima nia oin, ko’alia ka liu husi meiu komunikasaun seluk, dun matak ema seluk halo buat ruma ka insulta ema nia dignidade, ka habelar/fahe tutan akuzasaun ka opiniaun ne’e ba ema seluk, sei hetan kastigu ho prizaun to’o tinan 1 ka multa. Prosesu penal depende ba keixa.

Artigu 187 – B (agravasaun/hatodan) – ajente/autor sei hetan kadeia to’o tinan 2 ka multa se karik pratika faktu sira ne’ebé deskreve iha artigu 187-A:

a. Liu husi meius ka iha sirkuntansia/situasaun (ezemplu, liu husi seminar, workshop, enkontru sira, manifestasaun) ne’ebé fasilita habelar/fahe informasaun hanesan media komunikasaun sosial (jornal, radio no televizaun) ka rede sosial sira.

b. Kontra/hasoru ema ne’ebé uluk ka daudaun ne’e hala’o kanar iha funsaun publiku sira, relijiosa sira no polítika sira.

(Artigu ne’e aplika mos ba eis-xefe aldeia ka xefe suku, eis kargu xefia ruma, eis-funsionariu, eis deputadu, eis-membru governu, eis-Prezidente Republika, eis-Primeiru-Ministru, eis-Prizidente Parlamentu Nasional ka kualker kna’ar sira iha funsaun públika nian).

Karik sirkuntasia rua ne’e akontese, komulativamente ninia kastigu to’o tinan 3 ka selu multa.

Artigu 187 – C (ofensa/hafoer ba prestíjiu pesoa koletiva ka equiparada) – pratika husi faktu sira ne’ebé deskreve iha Artigu 187-A iha tendensia atu estraga kredibilidade no konfiansa ka prestíjiu husi institusaun públiku,  privadu ka entidade ruma, sei hetan kastigu tinan 1 ka multa. Artigu 187-B mos aplika iha artigu ne’e. Prosedimentu penal depende ba keixa.

Bainhira projetu dekretu-lei ida ne’e pasa, ninia konsekuensia sei:

  1. Hamate liberdade espresaun ka hato’o opiniaun ruma husi sidadaun sira. Sei kriminaliza ema ne’ebé fó sai ka espalla faktu ka opiniaun ruma ba públiku, liu husi meius komunikasaun sosial ka rede sosial ka iha enkonru ruma, seminariu, workshop no manifestasaun (refere ba artigu 187 A no B). Ida ne’e kontra kedas Artigu 41 no 42 Konstitusaun RDTL.
  2. Kriminaliza meius komunikasaun sosial (media) no jornalista sira bainhira divulga faktu ka opiniaun ruma (refere ba artigu 187 – B). Ida ne’e la nesesariu tamba regula tiha ona iha Lei N.0 5/2014, 19 Novembru Lei Komunikasaun Sosial.
  3. Kriminaliza konsumidor sira ne’ebé la satisfas ho produtu husi empreza/kompañia ruma nian. Maske ne’e direitu ida husi konsumidor sira (direitu konsumidor) maibe lei ne’e mai kriminaliza tiha direitu konsumidor nian (refere ba artigu 187-C). Ida ne’e kontra kedas Artigu 53 Konstitusaun RDTL no Lei N.o 8/2016, 8 Jullu, Lei Hodi Fó Protesaun ba Konsumidor.

Timor-Lesta daudaun ne’e seidauk iha Lei Anti Korrupsaun no esbosu lei refere iha ona meja Parlamentu Nasional. Deputadu sira foin daudauk ne’e hatete ona katak iha tinan ida ne’e sei tau prioridade ba Lei Anti Korrupsaun. Nune’e ho prezensa projetu dekretu-lei difamasaun no injúrias (insulta), karik pasa, sei difikulta mos ba implementasaun Lei Anti Korrupsaun. Tamba kombate korrupsaun presiza partisipasaun sidadaun sira nian no meius komunikasaun sosial sira. Liu-liu fó sai faktu sira kona-ba korrupsaun ba autoridade relevante sira hanesan Komisaun Anti Korrupsaun (KAK) ka  Ministériu Públiku.

Rekomendasaun

Atu regulariza aktu sira ne’ebe utiliza rede sosial hodi halo insulta no difama ema, no protege ema nia reputasaun, Lei Difamasaun no Injúrias la nesesariu. Maibe urjente liu maka Lei Sibernetika hodi regula no kriminaliza aktu ne’ebé utiliza meiu sira hanesan Internet ka rede sosial hodi halo krime, ne’ebé daudaun ne’e hanesan ameasa ba Timor-Leste.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post