Day: 10 May 2016

Registrasaun Veteranus Bosok iha Covalima Hatudu Asuntu ne’ebe Seidauk hotu ho Suporta husi Veteranus Nasional.Registrasaun Veteranus Bosok iha Covalima Hatudu Asuntu ne’ebe Seidauk hotu ho Suporta husi Veteranus Nasional.