Day: 29 August 2016

Isu Temátiku iha Setor Seguransa 2015 “Resposta no Lisaun”Isu Temátiku iha Setor Seguransa 2015 “Resposta no Lisaun”


Presiza Reavaliasaun ba Dezempeñu Unidade Espesial Polísia Tuir Natureza no Misaun PNTLPresiza Reavaliasaun ba Dezempeñu Unidade Espesial Polísia Tuir Natureza no Misaun PNTL