Author: admin

Grupu Arte Marsiais no Rituais: Estadu tenke kria estratéjia integrada ida hodi rezolve problema kompleksu ida ne’eGrupu Arte Marsiais no Rituais: Estadu tenke kria estratéjia integrada ida hodi rezolve problema kompleksu ida ne’e


Kazu Mate Iha Sela Laran: PNTL Falla Iha Responsabilidade, Hafraku Nia Misaun RasikKazu Mate Iha Sela Laran: PNTL Falla Iha Responsabilidade, Hafraku Nia Misaun Rasik


Aniversariu FALINTIL ba Dala 47: Hosi Sikuensia Gerila ba Sikuensia kontemporerAniversariu FALINTIL ba Dala 47: Hosi Sikuensia Gerila ba Sikuensia kontemporer


Foto: STL/Donaciano Magalhães   Selebrasaun loron  FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (Falintil-FDTL) ba dalas 47 iha momentu ida ne’e FALINTIL sei utuliza fardadu ho ekipamentu militar moderna.  Sikuiensia selebrasaun loron FALINTIL READ MOREREAD MORE

COVID-19 & Seguransa Umanu iha Timor-LesteCOVID-19 & Seguransa Umanu iha Timor-Leste


COVID-19 vaccination campaign in Timor-Leste, 2021 Loron 08 Agustu 2022 Relatoriu ida ne’e bazeia ba peskiza ne’ebé Fundasaun Mahein (FM) hala’o durante 2021 no 2022 kona-bá esperiensa inseguransa durante pandemia READ MOREREAD MORE