Day: 14 July 2010

MAHEIN NIA LIAN No. 8: Komunikadu da Imprenza, Disputa Rai ho Estabilidade Nasional Iha Timor-Leste (Tetun)MAHEIN NIA LIAN No. 8: Komunikadu da Imprenza, Disputa Rai ho Estabilidade Nasional Iha Timor-Leste (Tetun)


Fundasaun Mahein, 14 Julhu 2010 Komunikadu da Imprenza Disputa Rai ho Estabilidade Nasional Iha Timor-Leste Fundasaun Mahein (FM) Nia Lian numero 8 ne’e sei hatuir konaba problema rai iha Timor-Leste, READ MOREREAD MORE