Day: February 10, 2011

Mahein fo Resposta bá Relatóriu hosi Sekretáriu Jerál kona-bá UNMIT (25 Janeiru)Mahein fo Resposta bá Relatóriu hosi Sekretáriu Jerál kona-bá UNMIT (25 Janeiru)


Obrigadu Barrack, UNMIT, iha Dili. Foto husi Alex Castro iha Flickr (CC BY 2.0)