FM Apresia Ba Partidu Polítiku Sira Nia Komprimisiu

FM Apresia Ba Partidu Polítiku Sira Nia Komprimisiu post thumbnail image

Hafoin liu tiha kampañia eleitoral hahu husi loron 5 Juñu to’o 4 Jullu 2012, partidu polítiku no koligasaun sira halo nia komprimisiu bá povu iha loron 5 Jullu 2012, iha Bekora-Dili. Komprimisiu ka deklarasaun ne’e, organiza husi Sekretaria Estadu Siguransa (SES) – Dirasaun Nasional Prevensaun Konflitu Komunitaria (DNPKK) serbisu hamutuk ho Universitariu sira, Sosiedade Sivil, Igreija no Organizasaun Juventude nian.

Iha komprimisiu ne’e, partidu polítiku no koligasaun sira kompremete katak:

1. Demokrasia; Ami partidu politiku respeita prinsipiu demokrasia katak soberania iha povu ninia liman, povu maka sai fator determinante iha desizaun polítika. Tanba ne’e. Respeita bá rezultadu eleisaun parlamentar tinan 2012 ho laran luak hodi kontribui bá progresu demokratizasaun iha Timor-Leste;

2. Toleransia; Ami partidu polítiku sei kria toleransia maximu bá malu wainhira rona rezultadu eleisaun parlamentar, karik balun hetan asentu iha Parlamentu Nasional no balun la-hetan, ami sei koopera bá malu no mantein nafatin katak Timor-Leste rai ida deit, povu ida deit no ita hotu nia komprimisiu polítika maka lori povu Timor-Leste ida diak bá futuru jerasaun;

3. Violensia-Laek; Ami partidu polítiku ho komitmentu boot karik hetan asentu iha PN ka la hetan, ami simu rezultadu ne’e ho aten-boot, laran-luak no ami garante katak militante no simpatizantes respeita povu nia desizaun no sei la halo kualker violensia hasoru rezultadu;

4. Unidade Nasional; Ami partidu polítiku bainhira rona rezultadu eleisaun parlamentar tinan ida ne’e karik lakon ka manan sei apela nafatin ba apoiantes no militantes atu hatudu maturidade polítika, respeita malu nu’udar Timor-oan hodi kria paz no unidade nasional no respeitu nafatin konstituisaun RDTL, sistema politiku multipartidaria;

5. Siguransa no Estabilidade Nasional; Ami partidu polítiku prontu atu simu rezultadu eleisaun parlamentar ne’e ho dignidade polítika, katak ami sei la provoka situasaun no sei mantein siguransa atu sidadaun ida-idak bele hala’o nia vida moris iha ambiente paz no estabilidade;

6. Paz; Ami partidu polítiku ho komitmentu boot apela bá maluk Timor-oan sira hotu, mai ita hamutuk fo liman bá malu no tula sikun bá malu hodi harii, hametin no promove paz iha Timor-Leste hodi kontribui bá dezenvolvimentu nasional.

Hanoin bá kotuk eleisaun parlamentar 2007, sasidik balu povu tomak Timor-Leste asiste ne’ebé formasaun governu forma iha povu ki’ik nia ran leten no uma motuk nia leten. Ho komprimisiu sira ne’ebé partidu polítiku no koligasaun sira kompremete, hakribi violensia no tane ás valores demokrasia nian. FM apresia bá vontade demokrátiku ne’ebé partidu polítiku no koligasaun sira kompremete no hatudu sira nia maturidade iha ambiente demokrasia maske foin tinan 10 restaurasaun indepedensia maibé maduru iha diferensia nia laran. Komprimisiu ida ne’e iha nia sentidu signifikativu wainhira sai realidade ida iha ambiente multipartidarizmu no povu tomak sei desezu. (fm)

1 thought on “FM Apresia Ba Partidu Polítiku Sira Nia Komprimisiu”

  1. Ita hein katak deklarasaun sira nebe partidu politiku no koligasaun sira kompremete bele lori duni pas no estabilidade wainhira anunsiu rezultadu eleisaun!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post