Day: 29 June 2016

Progresu no Dezafiu Dezenvolvimentu Forsa NAVAL F-FDTL “Prespetiva Forsa 2020”Progresu no Dezafiu Dezenvolvimentu Forsa NAVAL F-FDTL “Prespetiva Forsa 2020”


Estado do Homen ba Estado da Lei: Susesaun Komandu Iha Instituisaun Militar Timor-LesteEstado do Homen ba Estado da Lei: Susesaun Komandu Iha Instituisaun Militar Timor-Leste


Fundasaun Mahein Selebra nia Aniversariu ba tinan 7, ba Susesu no Husu, Saida ba Tempu Tuir Mai?Fundasaun Mahein Selebra nia Aniversariu ba tinan 7, ba Susesu no Husu, Saida ba Tempu Tuir Mai?