Day: June 19, 2017

Paktu Unidade Nasional no Eleisaun Parlamentar 2017 “entre promesa no asaun husi partidu polítiku sira”Paktu Unidade Nasional no Eleisaun Parlamentar 2017 “entre promesa no asaun husi partidu polítiku sira”