Day: August 20, 2020

Aniversariu FALINTIL ba Dala-45: Dignifika Asuwa’in sira no Haberan Kbiit no Badaen Kontinuador FALINTIL nianAniversariu FALINTIL ba Dala-45: Dignifika Asuwa’in sira no Haberan Kbiit no Badaen Kontinuador FALINTIL nian