Day: 25 September 2023

Fundasaun Mahein anunsia Kompetisaun Karikatur Politiku Timor-Leste ba tinan 2023.Fundasaun Mahein anunsia Kompetisaun Karikatur Politiku Timor-Leste ba tinan 2023.