Tag: Komarka

MAHEIN NIA LIAN No. 11: Komunikadu da Imprenza, Prizaun no Responsabilidade husu Guarda Prizioneirus Sira iha Timor-Leste (Tetun and English)MAHEIN NIA LIAN No. 11: Komunikadu da Imprenza, Prizaun no Responsabilidade husu Guarda Prizioneirus Sira iha Timor-Leste (Tetun and English)