Tag: Secretario do Estado Defeza

MAHEIN NIA LIAN No. 6: Komunikadu da Imprenza, Grupu ho Kilat Ilegal iha Timor Leste (Tetun)MAHEIN NIA LIAN No. 6: Komunikadu da Imprenza, Grupu ho Kilat Ilegal iha Timor Leste (Tetun)


Fundasaun Mahein 7 Junhu 2010 Komunikadu da Imprenza Grupu ho Kilat Ilegal iha Timor Leste Fundasaun Mahein www.fundasaunmahein.wordpress.com hanesan ONG nasional nebe halo monitorizasaun, peskiza ho advokasia ba seitor siguransa READ MOREREAD MORE

Lei Defeza Nacional / National Defence Law 2009Lei Defeza Nacional / National Defence Law 2009


Secretario Sira de Defeza no Seguranza Abril 2009.Secretario Sira de Defeza no Seguranza Abril 2009.


Secretario de Defeza (Julio Tomas Pinto), no Secretario de Seguranza (Fransisco Guterres) koalia kona ba sira nia planu atu atu reforma FALINTIL-FDTL no PNTL iha 3-4 Abril 2009.buy viagra oral READ MOREREAD MORE