Day: 10 November 2010

MAHEIN NIA LIAN NO.14: Komunikadu da imprenza: Operasaun Krime Organizadu iha Timor LesteMAHEIN NIA LIAN NO.14: Komunikadu da imprenza: Operasaun Krime Organizadu iha Timor Leste


Fundasaun Mahein 10 Novembru 2010 Fundasaun Mahein nia lian iha edisaun numeiru 14 (English Version,pdf) sei deskuite kle’an konaba Operasaun Krime Organizadu iha Timor-Leste.  Isu Krime Organizadu sai ona afeita ba siguransa publiku maibe ema READ MOREREAD MORE