Day: 26 December 2014

Korupsaun Kazual Iha Seitor SiguransaKorupsaun Kazual Iha Seitor Siguransa


Lisaun Ida Hodi Hakat ba Oin Ho Dezafiu Foun Ba Estabilidade NasionalLisaun Ida Hodi Hakat ba Oin Ho Dezafiu Foun Ba Estabilidade Nasional