Promosaun ba Brigadeiru Jeneral Na’in Haat Motiva Servisu iha Institusaun F-FDTL

Promosaun ba Brigadeiru Jeneral Na’in Haat Motiva Servisu iha Institusaun F-FDTL post thumbnail image

Foto Prezidensia Repúblika-2018.

Fundasaun Mahein (FM) fó nia apresiasaun ba Komandante na’in haat ne’ebé hetan promosaun husi Koronel ba Brigadeiru Jeneral iha F-FDTL. Seremonia ofisial ba promosaun ne’e hala’o iha Palasiu Prezidente Repúblika iha loron 07 Juñu 2018. Brigadeiru na’in haat ne’e mai husi militar veteranu sira ne’ebé hola parte harii ona Estadu no kontinua kontribui ativu iha institusaun FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL). FM kongratula promovidu sira tamba sira nia dedikasaun ho esperiensia komandu husi FALINTIL to’o mai iha F-FDTL nia laran. Espera promosaun ba Brigadeiru na’in haat ne’e bele motiva liu tan dedikasaun husi militar sira atu dezenvolve F-FDTL sai professional liu iha tempu oin mai.

Promosaun ne’e ho baze iha Lei N.o 03/2010 Lei Defeza Nasional no Dekretu Lei N.o 28/2016 de 13 Jullu, Primeira Alterasaun Dekretu Lei Nú 7/2014 de 12 de Marsu (Estatutu dos Militares das F-FDTL) ne’ebé proposta aprezenta husi Ministru Defeza no Siguransa no hetan aprovasaun iha Konsellu Ministru iha loron 10 fulan Maiu 2018. Hafoin submete ba Prezidente Repúblika atu halo promosaun tuir Dekretu Prezidente Repúblika nian. Tuir Estatutu Militar F-FDTL hatete modalidade ba promosaun maka antigudade, nomeasaun, destinsaun, eskolla, no esepsional.

Promosaun ba Brigadeiru na’in haat ne’e hanesan rekuiñesimentu ba servisu diak ne’ebé durante ne’e avalia tuir esperiensia no funsaun sira ne’ebé sira kaer ba. Bigadeiru na’in haat ne’e simu deviza foun ne’e la’os ema foun maibe sira moris kleur ona iha institusaun FALINTIL no harii F-FDTL, sira mai husi veteranu FALINTIL nian ne’ebé kontinua fó kontribuisaun ativa iha F-FDTL no transformasaun F-FDTL nian sai militar ida professional. Nune’e promosaun ida ne’e nia modalidade promosaun ho dalan destinsaun. Koronel Domingos Raul “Falur Rate Laek” promove ba Brigadeiru Jeneral. Falur asume postu Koronel desde iha tinan 2009, dadaun kaer hela funsaun hanesan Xefi Estado Maior F-FDTL desde tinan 2011. Coronel Américo Ximenes “Sabika Besi Kulit”, promove ba Brigadeiro Jeneral no kaer funsaun atual nu’udar adidu defeza embaixada RDTL nian iha Portugal. Koronel Cornelio Ximenes “Mau-Nana Bobar O Mate” promove ba Tenente Koronel iha tinan 2001 no promosaun ikus iha tinan 2010 promove ba patente Koronel kaer funasaun xefia Komponente Apoiu Serbisu (KAS) no funsaun ikus liu assume hanesan Inspektor Jeral F-FDTL nian. Koronel João Miranda “Aluk Descrates” promove ba Brigadeiru Jeneral. Komandate Aluk hetan promosaun ikus iha tinan 2011 nu’udar Patente Koronel atu assume Xefi Kasa Militar Prezidensia Repúblika.
buy vardenafil dapoxetine online https://www.calmandgentledentalcare.co.uk/wp-content/languages/en/vardenafil-dapoxetine.html no prescription

Komandate hira ne’e assume ona funsaun oin-oin iha esturura FALINTIL nia no depois kontinua dedika-an iha F-FDTL.
buy wellbutrin online https://www.calmandgentledentalcare.co.uk/wp-content/languages/en/wellbutrin.html no prescription

Tuir norma sira husi lei promosaun husi Koronel ba Brigadeiru ho kondisaun sira tuir Artigu 61 Dekretu Lei N.o 28/2016 de 13 Jullu, Primeira Alterasaun Dekretu Lei Nú 7/2014 de 12 de Marsu (Estatutu dos Militares das F-FDTL) katak konklui ona kursu estabelesementu militar grau linsensiatura iha siensia militar, konklui ona aproveitamentu kursu promosaun ofisiais jenerais no tinan tolu iha postu Koronel ne’ebé konsellu promosaun maka hare rekezitus ne’e. Naturalmente vaga no tarefa serbisu sai hanesan ezijensia atu halo promosaun.
buy viagra soft online https://www.calmandgentledentalcare.co.uk/wp-content/languages/en/viagra-soft.html no prescription

Katak ofisiais militar ida ne’ebé hetan promosaun atu lidera ka komanda militar ne’ebé existe no iha kapasidade atu hala’o tarefa ne’ebé atribui ba sira. Nune’e Brigadeiru ida depois hetan promosaun atu bele halo serbisu/komanda la’os satisfas deit hanesan rekuiñesimentu. Deklarasaun Chefe Estado Maior General F-FDTL Lere Anan Timur hato’o katak promosaun ba Birgadeiru na’in haat sei kaer funsaun iha area sira maka hanesan Autoridade Maritima, Komponente Naval, Gabinete Krize no Inspeksaun Jeral iha instituisaun F-FDTL. FM fiar Brigadeiru na’in haat ne’e iha esperiensia barak no kapasdaide hodi halo servisu tuir tarefa ne’ebé sei atribui ba sira.

Maske nune’e, promosaun ne’e mos hanesan rekuñesementu ba sebisu diak ne’ebé sira halo no sira nia dediksaun iha FALINTIL no F-FDTL. Veterenu sira ne’e merese duni hetan rekuiñesementu espesial ho promosaun hanesan ne’e tamba sira nia dedikasaun no lealidade. Nune’e mos promosaun ne’e hanesan motivasaun ida fó kontinuasaun ba tranzisaun lideransa F-FDTL nian.

Ikus liu, Parabens ba Brigadeiru Jeneral Falur Rate Laek, Brigadeiru Jeneral Sabika Bessi Kulit, Brigadeiru Jeneral Mau-Nana Bobar O Mate no Brigadeiru Jeneral Aluk Descrartes. Parabens mos ba Instituisaun F-FDTL

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post