KPK Hahu Utiliza Sala nia Kompetensia ho Agresaun Fizika

KPK Hahu Utiliza Sala nia Kompetensia ho Agresaun Fizika post thumbnail image

Foto-Fundasaun Mahein

Iha loron 07 Jullu 2019 Fundasaun Mahein (FM) simu keixa ida kona-bá atetude membru Konsellu Polisiamentu Komunitariu (KPK) hasoru komunidade iha Suku Manleuna-Dili. Tuir kronolojia iha loron domingu dadersan vitima inisial “LdS” ho motor tula nia fen ba servisu iha Timor Plaza no bainhira fila husi Timor Plaza, membru KPK balun ne’ebé hamriik hela estrada area Manleuna` halo pasa revista (husu kartaun identifikasaun), hakilar trata no halo agresaun fiziku hasoru vitima ne’ebé rezulta kanek iha ulun, bobu iha kotuk laran no ain tuban tanba baku ho stick. Kazu ne’e vitima hato’o ona keixa ba PNTL no Ministeriu Públiku.

Foto – Fundasaun Mahein

Atu antesipa kazu sira nune’e, FM aviza ona iha artigu dahuluk kona-bá patrullamentu KPK ho Ofisiál Polísia Suku (OPS) “benefisiu no risku mos”. Risku tanba posibilidade KPK utiliza sala ninia autoridade no efeitu seluk ba komunidade. Tanba servisu sira nune’e la’os kompetensia KPK nian.

Tuir Matadalan KPK nian define KPK maka forum ka mekanizmu ne’ebé polisia no komunidade bele tuur hamutuk hodi deskuti, prevene no rezolve problema balun ne’ebé mosu iha suku laran. Liu husi halo identifikasaun no prevensaun, nomos negosiasaun no mediasaun. Prezensa KPK haforsa liutan estrutura Konsellu Suku hodi hametin seguransa públiku no promove koezaun sosial. Nune’e membru KPK sira nia atuasaun tenke hala’o tuir norma ka matadalan KPK nian (Matadalan KPK-2015).

Portantu, FM nia monitorizasaun iha Kapital Dili, membru KPK sira halo fali atividade polisial nian hanesan patrullamentu, pasa revista (check point), kapturasaun, uza forsa no ekipamentu seguransa hanesan stick. Kompetensia sira nune’e no ekipamentu seguransa autoridade polisial no seguransa deit maka bele iha no tuir Lei sira maka bele utiliza.

Nune’e KPK hanesan servisu voluntariu ne’ebé iha suku no ninia kompetensia limite deit ba identifikasaun no prevensaun, negosiasaun no mediasaun ba problema sira iha komunidade. Tanba KPK nian prezensa hanesan servisu voluntariu suku nian hodi tulun komunidade, identifika komunidade nia problema no hato’o ba lideransa suku nian hodi rezolve no refere kazu ba institusaun ka organizasaun relevante sira hodi responde.

Kazu Manleuna-Dili ejije Komandu PNTL no parseiru dezenvolvimentu sira ne’ebé daudaun ne’e suporta harii KPK tenke haree fila-fali ninia formasaun no nia atuasaun. Nune’e membru KPK sira nafatin la’o tuir matadalan ne’ebé orienta KPK nia servisu nomos presiza monitorizasaun regular ida ba KPK sira ne’ebé harii ona iha suku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post