Adeus Asuwa’in Samba Sembilan

Adeus Asuwa’in Samba Sembilan post thumbnail image

Foto – Tatoli, 2019

Jaime Ribeiro kuiñesidu liu ho kodigu Samba Sembilan iha funu laran durante tinan 24, tan kilat ne’ebé nia lori no tiru ho deit bala musan ida oho inimigu na’in sia dala-ida. Samba Sembilan ninia partisipasaun iha luta hahu rekruta hanesan milisia FALINTIL ho idade 17, sai membru no komandante FALIINTIL nian hanesan segundu komandante rejiaun no kolaborador rejiaun III nian. Nune’e mos estabelese rede klandestina sira ka kaixa komandu luta nian iha Ainaro, Zumalai-Suai, Bobonaro, Dili fatin sira seluk no Komandante Samba Sembilan hanesan protetor ba rede klandestina hirak ne’e.

Luta ida ne’e la para deit iha libertasaun patria maibe kontinua fó nia kontribuisaun iha tempu ukun-an nian. Iha ne’ebé Komandante Samba Sembilan kontinua sai hanesan protetor ba prinsipiu no valores demokrasia no direitus umanus ne’ebé defende nanis ona.

Simu fulan Jullu 2019 no dadersan kalohan nakukun taka metin Dili, udan neneik hanoin katak tempu udan nia rohan no simu tempu bai-loron, teki-teki lia tatoli oin seluk. Rona katak Komandante Samba Sembilan husik lia tatoli ikus liu ona ba nia maluk girileiru sira, familia no nia povu.

Rona lia tatoli ikus ne’e, Fundasaun Mahein hanoin hikas tinan sanolu liu ba, bainhira organizasaun ne’e atu harii iha tinan 2009. Fundasaun Mahein sente lakon tebes aswa’in ida ne’ebé sai hanesan mahon no nian protetor. Saudozu Komandante Ular Rihik no girileiru sira seluk-tan, inklui mos Saudozu Komandante Samba Sembilan hanesan girileiru ida ne’ebé altura ne’eba fó nia opiniaun no apoiu moral hodi harii Fundasaun Mahein no existe to’o ohin loron.

Saudozu Komandante Samba Sembilan hanesan protetor no hanesan inspirador ba foin sa’e sira kona-bá unidade nasional no interese sira Estadu nian tenke tau a’as liu interese sira seluk. Hanesan Saudozu Samba Sembilan hatete “labele odiu, labele vigansa, polítika la’os odiu vigansa, maibe oinsa ita hotu hamutuk nune’e tenke la’o ba oin”. Nu’udar mensajen ikus liu bainhira simu kondekorasaun husi Prezidente Repúblika iha tinan 2018 no durante empase polítika.

Tempu la’o daudauk, neineik ho neineik girileiru FALINTIL sira komesa lakon husi ita nia leet. Gerileiru FALINTIL nia moris ho kondisaun saúde ne’ebé ladun hetan atensaun diak, traumatiku, balu presiza halo operasaun ba bala musan ne’ebé sei iha sira nia isin, no moras komplikasaun seluk nu’udar konsekuensia husi funu nian.

Ida ne’e situasaun ka realidade ne’ebé daudaun ne’e eis-girileiru sira hasoru no Saudozu Komandante Samba Sembilan nia mate no eis-girileiru sira seluk ne’ebé mate depois ukun-an hanesan xamada ida ba Estadu hodi kumpri nia obrigasaun tuir Konstitusaun nia haruka.
buy vardenafil generic https://noprescriptionbuyonlinerxx.net over the counter

Liu-liu tratamentu eis-girileiru FALINTIL sira ne’ebé sakrifika ona sira nia moris ba libertasaun Timor-Leste.

Ikus liu Fundasaun Mahein sujere Estadu tenke tau matan espesial ba eis-girileiru FALINTIL sira nia moris. Katak la’os kondekora deit sira maibe tratamentu ida integradu iha moris loron-loron nian, fornese medical check-up ka kontrola rutina ba sira nia saúde.

Komandante Samba Sembilan, buat ne’ebé ita boot defende sei la monu leet deit no jerasaun tuir mai sei hakat tuir dalan ne’ebé hatudu iha rai doben ne’ebé ita booot defende no ita boot nia mensajen ikus ne’e.
buy premarin online https://noprescriptionbuyonlinerxx.net/premarin.html no prescription

Adeus Asuwa’in Samba Sembilan no deskansa ho hakmatek!
buy amoxicillin generic https://buynoprescriptiononlinerxx.com/amoxicillin.html over the counter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post