Implikasaun Projetu Suai Supply Base ba Feto sira

Implikasaun Projetu Suai Supply Base ba Feto sira post thumbnail image

Komponente sira husi Projetu Tasi Mane nian maka Suai Suply Base (SSB) iha Cova Lima, fatin ba Reinaria no Petrokimika iha Betano – Manufahi no Planta LNG iha Beaço – Viqueque. Husi komponente sira ne’e implementa ona maka SSB. Komponente sira husi SSB maka baze fornesementu, area ba atividade industrial, nova Suai, aeroportu Suai, fatin hakiak lafaek no komponente seluk maka auto estrada husi Suai ba Beaço. Husi komponente sira SSB nian finaliza ona maka aeroportu Suai no auto estrada husi Fatukai  to’o Zumalai ho kilometru 30,3 (sei kontinua to’o Beaço – Viqueque).

Iha fulan Jullu nia rohan tinan ida ne’e, Fundasaun Mahein (FM) halo vizita ba Cova Lima liu-liu iha area sira ne’ebé tama iha SSB nian. Iha vizita ne’e FM konsulta no intrevista pesoal ho autoridade lokal sira, sosiedade sivil, komunidade afetadu sira no liu-liu ho feto sira kona-bá impaktu no benefisiu husi projetu SSB. Nune’e artigu ida n’e sei foka liu ba impaktu sira husi projetu ne’e ba feto sira iha area sira ne’ebé afeta husi SSB.

Primeiru, durante sosializasaun husi ekipa interministerial kona-bá projetu SSB – la ho konsultasaun ida kle’an no menus partisipasaun husi feto sira. Tuir komunidade sira iha area afeta sira hato’o katak Governu sosializa deit benefisiu husi projetu ne’e maibe ami la informadu kona-bá impaktu sira husi projetu ne’e nian.

Segundu, rezolusaun ba disputa sira liga ho rai – feto sira iha area afeta husi SSB hato’o katak rezolusaun ba konflitu ne’ebé mosu no disputa rai ho forsa no obrigatoriu. Kazu ne’ebé FM identifika feto balu sente trauma no tauk ho aproximasaun sira nune’e. Ida ne’e akontese bainhira feto ne’ebé involve iha disputa rai buka hatene informasaun lolos kona-bá pagamentu ba nia propriedade imoveis sira ne’ebé afeta husi konstrusaun auto estrada.

Terseiru, lakon hela fatin ka uma – iha area aeroportu nian, feto ida lakon nia hela fatin no to’o agora seidauk hetan uma foun ne’ebé Governu prepara ba ema sira ne’ebé afeta husi konstrusaun aeroportu. Nune’e nia tenke hela hamutuk ho familia sira no nia mos hato’o katak to’o agora seidauk iha desizaun klaru husi Governu kona-bá konstrusaun uma foun ba nian.

Kuartu, aleinde komunidade sira husik nia hela fatin, rai ba atividade agrikola sira no hakiak animal – konstrusaun auto estrada sai mos bareira ba komunidade sira hodi asesu ba merkadu, eskola, no atividade agrikola sira. Liu-liu ba ema ho difisensia sira, feto, labarik no katua-ferik sira. Tamba la iha dalan pasajen alternativu ba sira no tenke la’o kuaze kilometru lima hodi hakat ba estrada sorin. Balu obrigadu tau ai utiliza hodi hakat ba estrada sorin.

Kintu, kompensasaun ne’ebé Governu fó ba komunidade afetadu sira husi projetu SSB – Governu fó uluk osan duke fahe informasaun sira ne’ebé jere osan ho diak hodi benefisia ba komunidade afetadu sira. Tamba komunidade sira entrega ona rai produtivu sira – entau tenke uza osan ho diak hodi benefisia ba sira iha tempu naruk. Faktu sira ne’ebé FM identifika familia balu utiliza osan kompensasaun ho diak hodi hadia sira nia uma, halo negosiu no selu sira nia oan ba eskola. Maibe balu la konsege utiliza ho diak osan ne’ebé Governu selu ba sira nia propriedade sira.

Ikus liu, kestaun ne’ebé presiza konsidera ba konstrusaun projetu tuir mai maka Governu presiza halo konsulta ne’ebé kle’an hodi esplika mós risku sira, iha sosializasaun sira ne’ebé halo ba komunidade afetadu sira. Kompensasaun ho osan ba komunidade presiza ho mekanizmu informasaun ne’ebé diak “formasaun jere osan” hodi osan ne’e bele benefisia ba sira iha tempu naruk. Nune’e mos ba konstrusaun hanesan auto estrada presiza iha pasajen alternativu ba komunidade hodi asesu ba servisu públiku sira no atividade sira ne’ebé liga ho komunidade nia moris loron-loron nian. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post