PNTL: To’o Ona Hahalok Violentu sira!

PNTL: To’o  Ona Hahalok Violentu sira! post thumbnail image

Iha inisiu fulan ida ne’e (Jullu 2020) viral iha media sosial membru PNTL ida iha Eskuadra Atabae – Munisipiu Bobonaro nian halo agresaun fizika hasoru mane ida iha eskuadra refere. Komandu Jeral PNTL simu ona informasaun kona-bá kazu ne’e no membru PNTL ne’e submete ona ba investigasaun disiplinar. Kazu ne’ebé fatal liu, iha tinan rua liu ba (2018) ema na’in tolu mate no na’in lima seluk kanek todan iha Kuluhun – Dili, husi hahalok membru PNTL nian. Sei iha barak-tan kona-bá hahalok sira hanesan ne’e durante tinan 20 existensia PNTL nian. Dalabarak Komandu Jeral PNTL liu husi Komandante sira fase-liman ba hahalok sira ne’e no defende katak hahalok sira hanesan ne’e responsabilidade posoal. Los duni katak ema ida labele hatan ba ema seluk nia hahalok/sala maibe nu’udar institusaun Komandante sira tenke iha reponsabilidade institusional hodi hadia hahalok membru sira nian.

Dalabarak hahalok sira baku, tuku, tebe no tiru  husi membru PNTL – ofisial superior no membru sira justifika katak kole, emosaun ka la koopera. Ida ne’e la’os razaun hodi justifika ba hahalok sira ne’e, membru PNTL sira simu treinamentu barak ona no manan esperiênsia husi polísia oin-oin bainhira Nasoens Unidas nia misaun sei iha Timor-Leste. Uza forsa iha nia regra no prosedimentu uzu nian katak tenke uza bainhira meius hotu-hotu la tahan no iha duni nesesidade no uza ho proporsional. Nune’e, regra sira kona-bá uza forsa hatuur ona iha Rejime Jurídiku Uzu Forsa nian no aprova ona iha tinan sia liu ba.

Membru PNTL sira mos simu ona treinamentu barak kona-bá direitus umanus husi parseiru sira tantu husi rai liur eh husi rai laran hanesan PDHJ. PNTL mos hatuur ona iha kurikulu formasaun kona-bá direitus umanus. Maibe hahalok sira “halo julgamentu rasik” iha estrada ka terenu no iha sira nia servisu fatin hasoru ema sira ne’ebé seidauk hatene lolos nia sala – seidauk iha mudansa ida ne’ebé signifikativu.

Temi kona-bá direitus umanus dalabarak membru PNTL sira haree hanesan buat ida ne’ebé ladun importante, maibe labele haluha direitus umanus nu’udar parte integrante ida iha dezenvolvimentu porfesional polísia nian no protetor ba direitus umanus maka PNTL. Iha ne’ebé hatuur ona iha artigu 147 Konstitusaun RDTL no Lei Orgânika PNTL nian – misaun PNTL maka proteje direitu sidadaun sira nian.

Mesmu simu ona treinamentu husi rai liur no rai laran nomos manan esperiênsia oin-oin husi Nasaun seluk, tenke aprende mos husi hahalok sira iha pasadu. Liu-liu, hahalok sira violasaun ba direitus umanus husi militar no polísia Indonézia nian. Iha ne’ebé CAVR konklui ona nia relatóriu iha tinan 2005 ho naran Chega! no CVA iha tinan 2008 Per Memoriam Ad Spem.

Rekomendasaun Chega! no Per Memoriam Ad Spem ba PNTL labele repete-tan hahalok sira (husi militar no polísia Indonézia nian), hanesan violasaun ba diretus umanus iha tempu krize nasional, torturasaun no tratamentu a’at bainhira kaer ema no regula komportamentu sira bainhira hasoru demostrasaun públiku. Nomos violasaun sira ne’ebé sita iha relatóriu Chega! no Per Memoriam Ad Spem nian tenke para ona no labele repete-tan.   

Rekomendasaun Chega! no Per Memoriam Ad Spem lisaun konkretu husi tempu pasadu kona-bá violasaun direitus umanus hasoru Timor-oan sira no tenke sai lisaun ba polisiamentu Timor-oan nian. PNTL implementa daudauk ona kona-bá polisiamentu ne’ebé besik ho komunidade “polisiamentu komunitária” no tenke para ona ka labele repete-tan hahalok sira violasaun ba direitus umanus iha tempu pasadu iha PNTL nia polisiamentu.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post