Progresu no Dezafiu Implementasaun Polisiamentu Komunitariu iha Komandu Munisípiu Aileu

Progresu no Dezafiu Implementasaun Polisiamentu Komunitariu iha Komandu Munisípiu Aileu post thumbnail image

Programa Polisiamentu Komunitariu hahu estabelese iha tinan 2014 ne’ebé ba dahuluk iha munisípiu Ainaro no Manufahi no kontinua ba komandu munisípiu hotu iha teritoriu Timor-Laran tomak, no ikus maka iha Komandu Munisípiu Lautem iha tinan 2019. Estabelesementu estrutura Polisiamentu Komunitariu husi nivel Nasional, Munisipal to’o iha Suku bazeia ba Planu Estratejiku PNTL 2018 ne’ebé introdus Polisiamentu Komunitariu Vizibilidade Involvimentu no Profesionalimu (VIP). Vizibilidade katak hakbesik liutan prezensa Polisia nia iha komunidade nia leet, Involvimentu katak involve komunidade sira iha asaun seguransa nian, no Profesionalizmu katak hatan problema ho maneira ne’ebé profesional atu halo komunidade sira sente seguru liu. Estabelesementu programa no estrutura Polisiamentu Komunitariu hetan apoiu husi parseiru internasional sira liu-liu The Asia Foundation (TAF) no Governu Nova Zelandia nian. Filosofia Polisiamentu Komunitariu hare importante tebes atu involve komunidade ba iha asaun seguransa hodi prevene konflitu komunitariu sira, liu husi halo identifikasaun, mediasaun, no halo avaliasaun ba problema sosial, ekonomia, no seguransa.

Fundasaun Mahein (FM) nia monitorizasaun tinan ba tinan hetan katak implementasaun Polisiamentu Komunitariu husi nivel nasional to’o ba nivel suku hatudu progresu positivu maka halo komunidade sira sente seguru no krime reduz. Maske nune’e, programa Polisiamentu Komunitariu enfrente problema no dezafiu oi-oin. Ezemplu ida maka Konsellu Polisiamentu Komunitariu (KPK) hotu hala’o servisu voluntariu, no balu sente desmotiva atu hala’o sira nia knaar atu apoiu PNTL ba prevensaun krime iha komunidade nia leet. Nune’e mos membru KPK balu seidauk hala’o sira nia knaar tuir lei no norma operasaional nian, tamba razaun sira laiha formasaun antes hala’o sira nia papel iha tereinu. Ida ne’e halo susar sira atu hala’o sira nia papel ho diak tuir lei no norma operasional nian. Artigu ida ne’e sei diskute deit kona-bà progresu iha implementasaun Polisiamentu Komunitariu iha Komandu Munisipiu Aileu no relata dezafiu sira ne’ebé hasoru bazeia ba peskiza ne’ebé FM foin halo iha Aileu.

Komandu Munisípiu Aileu estabelese hotu ona estrutrura KPK ba iha Suku 33 ne’ebe ikus iha loron 10 Dezembru 2021 iha Suku Cotolau, Postu Administrativu Laulara. KPK lidera husi Xefe Suku no Ofisial Polisia Suku (OPS) ne’ebé nia membru kompostu husi membru komunidade no juventude sira. Konsellu Seguransa Munisípiu (KSM) lidera husi Komandu Munisipiu no Administrador Munisípiu no envolve membru sira husi Administrador Postu sira, Konsellu Veteranu no Lider Relijiozu. KPK no KSM nia papel maka atu suporta servisu PNTL nian. KSM maka halo koordenasaun no kooperasaun ho autoridade sira seluk Seguransa nian hanesan F-FDTL, Korpu Bombeiros, Seguransa Sivil, no Servisu Informasaun.

Bazeia ba observasaun membru KPK no KSM iha Munisípiu Aileu servisu Polisiamentu Komunitariu ne’e importante tebes durante ne’e hatudu iha progesu prevensaun no iha redusaun ba krime. Tuir grafiku krime ne’ebé rejistradu iha Komandu Munisípiu Aileu husi 2018 kazu krime ne’e rejistradu hamutuk 198, depois kompleta tan estrutura KPK nian iha tinan 2018, iha tinan 2019 numeru kazu krime ne’e redus ba 162, iha tinan 2020 tun mai 128, no kazu iha 2021 tun liu mai 108. Fator ida ne’ebé kontribui maka KPK sira tama sai suku barak hodi halo sosializasaun ba komunidade sira kona-bá prevensaun konflitu iha komunidade nia leet.

Aleinde númeru krime tun, kazu soisidu/tara an ne’ebé rejistradu iha komandu Munisípiu Aileu iha tinan 2018 kazu ne’e 12, mai tinan 2019 nia tun ba 11, depois 2020 nia sa’e oituan ba 14 maibe mai 2021 nia tun liu mai 2. Tamba kauza prinsipal husi kazu soisidu ne’e seidauk indentifika lolos Komandu PNTL Munisípiu rekomenda ona ba administrador Munisípiu Aileu atu halo peskiza ruma ba kauza husi kazu tara an ne’e. Tamba durante ne’e kazu sira rejistu maibe PNTL rasik susar atu deskobre motivu ema tara an ne’e. Tamba kazu tara an ne’e la’os halo husi ema ne’ebé la servisu ka kbiit laek nia oan maibe iha mos kazu ne’ebé rejistu iha funsionariu nia oan, PNTL, no F-FDTL nia oan, no kazu tara-an ne’e maioria ema joven. Exemplu, iha istoria ida ne’e PNTL identifika iha kazu ida joven feto ida ninia inan aman haruka nia ba dasa rai, maibe nia lakohi no sira obriga bei-beik nune’e nia hatan, se imi obriga bei-beik hau ba tara an agora, no nia ba duni tara-an.

Maske polisiamentu komunitariu iha Munisípiu Aileu iha progresu establese estrutura ho nia rezultadu servisu ne’ebé indika redusaun ba krime, maibe sei iha dezafiu oin-oin ne’ebé komandu PNTL Munisípiu hasoru liu-liu OPS no KPK sira hala’o nia knaar iha Suku.

Primeiru, OPS Aileu hotu-hotu iha ona fasilidade hanesan transporte, Laptop, no Simcard ne’ebe bele fasilita ona sira nia servisu operasional iha Suku. Maibe saida maka OPS presiza maka re-treinamentu atu sira bele hala’o sira nia knaar ho diak tuir lei no responsabilidade ne’ebe tutela ba sira.

Segundu, KPK hotu-hotu halo servisu voluntariu, laiha treinamentu no kartaun identifikasaun pesoal. KPK sira simu treinamentu loron tolu deit iha inisiu hodi harii estrutura, no depois ida ne’e laiha formasaun kontinuasaun atu intende sira nia papel ne’ebé sira atu hala’o iha suku.

Ho servisu voluntariu liu-liu sira ne’ebé la’os iha estrutura lideransa komunitaria, bainhira eventu ruma ka aktividade ruma ne’ebé organiza iha Munisípiu, PNTL fo konvite maibe dala barak voluntariu KPK sira la marka prezensa ho razaun laiha transporte no laiha insentivu. Nune’e mos laiha kartaun identidade ne’ebé identifika sira nia an hanesan membru KPK sai mos difikulta wainhira prezensa iha fatin ne’ebé konflitu, akontese dala balu KPK sira hetan ameasa no baku tamba laiha kartaun identidade.

Terseiru, iha Komandu Munisípiu falta kazerna sai mos preokupasaun tamba iha Komandu Munisípiu Aileu iha membru hamutuk 127, husi númeru ne’e 36 husi munisípiu seluk. Membru sira ne’ebé mai husi munisípiu seluk koloka iha eskuadra ne’e sira laiha familia, sira halo servisu iha eskuadra depois toba mos iha eskuadra. Exemplu kazu membru sira ne’ebé koloka iha eskuadra Lequidoe no Remesiu tamba dook husi familia, sira ne’ebé servisu iha eskuadra no toba iha eskuadra no halo servisu. Nune’e prezisa kazerna atu fasilita membru sira koloka mai husi munisipiu seluk.

Ekipamentus ba operasaun polísia nian laiha, hanesan gas airmata, stick no aljema. Ida ne’e problema jeral ne’ebé afeita ba PNTL tomak ne’ebé kleur ona maibe seidauk iha solusaun. Falta ekipamentus sira ne’e entaun PNTL sira utiliza deit maka pistol, maibe ida ne’e dalabarak sai problematiku nia hun tamba iha atuasaun sira Polísia nian la bele priense regra uza forsa nian. Bazeia ba regra uza forsa primeiru tenke uza gas, sei iha problema ne’e sai maka’as liu, nia uza tan stick, depois uza aljema.  Maibe ekipamentu hirak ne’e laiha entaun meius uniku maka uza pistol/kilat ne’ebé dalabarak sai problematiku no hetan kritika maka’as husi publiku, no mos estraga relasaun entre PNTL ho komunidade.

Fasilidade sela detensaun no orsamentu ba detidus nian, iha Komandu Munisípiu laiha fasilidade liu-liu kanalizasaun bee atu suspeitu sira uza. Tamba ne’e kondisaun ida husi direitus umanus nian atu hakonu ema hotu nia direitu inklui suspeitu sira. Nune’e mos laiha hahan ba detidu sira, dala barak komandante maka hasai nia osan rasik sosa nasi kotak. Maibe bainhira Polísia kaer ema barak tamba asalta malu ho grupu ruma ne’e, susar tebes ba Komandu atu atende sira nia hahan, no laiha osan atu bele sosa hahan ba sira. Entaun Polísia sempre komunika ba nia familia maka lori hahan mai, dala ruma familia la mai durante 72 oras iha sela laran.

Meius radio komunikasaun no apoiu lampra ba OPS sira, radio komunikasaun ne’ebé iha Komandu Munisípiu la funsiona hotu ona, sai difikuldade ba OPS komunikasuan bainhira atende kazu urjente ruma ne’ebé akontese iha komunidade nia leet. Nune’e mos laiha lampra atu fasilita OPS sira bainhira responde konflitu ne’ebé akontese iha tempu kalan. Hare ba eleisaun Prezidensial no Parlamentar ne’ebé mai, no esperensia sira iha eleisaun sira liu ba ne’ebé sempre mosu provokasaun husi militante sira iha tempu loron no kalan. Tamba ne’e, membru PNTL sira iha komandu Munisípiu presiza lampra atu fasilita patrulhamentu iha tempu kalan hodi responde ba konflitu ka krime ne’ebé akontese iha komunidade nia leet.

Bazeia ba rezultadu peskiza ne’e, Fundasaun Mahein fo rekomendasaun hanesan tuir mai:

Primeiru, PNTL tenke halo re-treinamentu ba membru KPK no OPS sira periodikamente hodi hasa’e sira nia kuñesementu kona-bá sira nia papel hodi sira implementa tuir lei no norma prosedementu sira. Segundu, bele fo insentivu ba membru KPK sira atu fasilita sira nia komunikasaun no transporte nian nune’e bele fasilita sira hodi hala’o kna’ar nu’udar apoiu PNTL nia servisu ba prevensaun konflitu no kriminal. Terseiru, fo uniforme ba KPK ho kartaun identidade pesoal ba membru KPK sira atu ema bele identifika sira wainhira sira hala’o sira nia kna’ar ajuda autoridade lokal sira iha suku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post