Oinsá Ho Povu Timor Nia Fiar Ba Lidér Polítiku Sira? Atitude Iha Komunidade Liga Ho Kampaña Eleisaun Parlamentar 2023

Fontes Foto: New Mandala

 

Foin lalais, estudante husi fakuldade Direitu Universidade da Paz (UNPAZ) nian halo estájiu iha Fundasaun Mahein (FM). Durante periodu fulan ida, estudante sira hala’o peskiza liga ho atitude komunidade nian liga ho Eleisaun Parlamentar 2023. Objetivu peskiza ne’e maka atu buka hatene asuntu saida maka votante sente prioridade boot liu, no mos atu komprende oinsá ho povu nia fiar ba partidu sira no prosesu demokrátiku. Peskiza ne’e mos diskute kona-bá votante nia espetasaun ba partidu sira ne’ebé sei tama iha governu.

Wainhira halo intervista, estájiariu UNPAZ sira husu pergunta nakloke deit, no mos husu respondente se sira hakarak fo mensajen ruma ba partidu polítiku ne’ebé sei manan iha Maiu 2023. Estájiariu sira esforsa atu hili respondente ne’ebé bele reprezenta populasaun tomak, hanesan ema idozu ho joven, feto ho mane, foho ho sidade, no profisaun (estudante, traballador no dezempregu sira). Intervista halo ho ema nain 69, no respondente mensiona preokupasaun ka prioridade ho total 391, ka 5-6 kada ema.

Termu ‘preokupasaun’ ne’e liga ba polítika (policy) maibé mos ba integridade polítiku, profisionalizmu no valór sosiál. Husi respondente hotu, 3/4 mensiona asuntu ne’ebé liga diretamente ho seguransa nasionál, seguransa públiku, krime, responsabilidade polítika, korrupasaun, no sira seluk tan. Nune’e mos, respondente hotu mensiona asuntu dezenvolvimentu no governasaun ne’ebé liga indiretamente ba seguransa nasionál, tanba ekonomia forte, inkluzaun, ekidade no ben-estar sosiál mos parte esensiál iha prosesu harii sosiedade ne’ebé seguru no bazeia ba lei.

Iha kraik, FM identifika asuntu boot 10 ne’ebé respondente konsidera hanesan preokupasaun no prioridade antes Eleisaun Parlamentar 2023:

  1. Servisus Bázikus no Infraestrutura

“Partidu sira nunka ajuda ami. Sira tenke ajuda ema baibain sira tanba ami seidauk bele asesu ba bee-moos no eletrisidade. Sistema saúde fraku liu, no estrada sira presiza hadiak.”

“Lidér sira tenke hadiak edukasaun, tanba falta mestre, livru no biblioteka la iha, no estudante sira tuur deit iha jardin”

Preokupasaun liga ho ben-estar fiziku sai prioridade númeru 1. Respondente sira hotu mensiona katak governu presiza lori eletrisidade no bee-moos ba komunidade sira, hadiak estrada sira, no hasa’e kualidade edukasaun no servisu saúde. Sira mos liga asuntu sira ne’e ba kestaun harii sosiedade ida ne’ebé igual no responde ba ema kiak nia nesesidade. Ba Timor-oan sira, fornesimentu servisus bazikus no infrastrutura ne’e kestaun justisa.

  1. Promesa ne’ebé la realiza

“Ami hotu hatene katak lidér sira sempre promete, promete, promete, maibé ami la hetan buat ida.”

“Ami husu lidér sira atu halo tuir promesa sira, implementa programa ne’ebé sira promete iha kampaña.”

Liu 2/3 respondente mensiona katak lidér sira tenke halo tuir promesa sira bainhira tama iha governu. Bazeia ba peskiza ne’e, FM haree maioria populasaun Timor-Leste toman ona partidu polítiku sira ignora promesa kampaña hafoin manán iha eleisaun. Povu Timor baruk ona ho promesa ne’ebé nunka realiza.

  1. Profisionalizmu governu

“Hau hakarak husu partidu sira ne’ebé manán iha eleisaun, favor ukun ho onestidade, ho laran tomak no rasionál, no respeitu ba ita hotu.”

“Hau sente laran triste wainhira hau haree lidér sira halo lei ba sira nia an rasik hanesan pensaun vitalísia. Sira tenke tau matan ba povu no liberta povu husi kiak no mukit”

“Governu tenke ukun ba interese komunál, la’os ba interese privadu”

Foin lalais, FM hakerek artigu ida kona-bá falta profisionalizmu iha governu, no oinsá ida ne’e kontribui ba maioria sente eskluidu no lakon fiar ba estadu. Bazeia ba rezultadu peskiza ne’e, ami haree Timor-oan barak mos preokupa ida ne’e, tanba liu 50% husu governu atu ukun ho laran tomak no rasionalidade. Ema barak hanoin katak polítiku sira ignora ema baibain no proteje sira nia interese rasik. Liu-liu jerasaun foun, sira sente katak depois tinan 20 independénsia, povu Timor-Leste seidauk haree profisionalizmu polítiku ne’ebé los.

  1. Modifika sistema polítiku

“Partidu ne’ebé manán presiza fo pozisaun ba ema ho kapasidade bazeia ba méritu”

“Tuir hau nia haree, eleisaun falta transparénsia. Iha eleisaun antes ne’e, evidénsia hatudu katak boletu votus balun la orijinal. Hau tauk demokrasia bele lakon, no Timor bele sai ditadura.”

Kategoria ida ne’e en jeral liga ho ema nia preokupasaun no prioridade katak  governu la reprezentivu, responsável ka transparente. Respondente barak sente demokrasia iha Timor-Leste enfrenta ameasa, no balun sente hahalok autoritária komesa sa’e no ema elite sira moris dook husi realidade ema baibain sira. Respondente seluk mensiona kona-bá oinsá prátika patrimonializmu, klientilizmu no ‘sosa votus’ hafraku prinsípiu meritokrátiku iha estadu no burokrasia. Polítíka espesífiku ne’ebé ema barak mensiona maka kombate korrupasaun no krime.

  1. Dezempregu no kampu traballu

“Partidu ne’ebé manán iha eleisaun presiza kria kampu traballu ba joven sira atu sira la presiza sai ba liur. Ita nia nasaun presiza ema joven sira.”

“Sira presiza hasa’e saláriu ba funsionáriu sira: $115 ba fulan ida la to’o atu sustenta família.”

“Governu tenke kria fatin dignu ba vendedor sira atu faan sasán.”

“Ami husu governu foun atu kria kampu traballu ba joven sira atu sira la bele halo problema.”

Besik metade husi respondente sira mensiona dezempregu joventude hanesan prioridade ba governu foun. Númeru dezempregu iha area rural aas tebes, maibé ema barak muda husi rural to’o mai Dili halo númeru dezempregu iha Dili mos sa’e makaas. Governu sira la prioriza setór agrikultura, no maioria produsaun agrikultura orienta ba subsisténsia. Joven barak ladun konsidera atividade agrikultura subsisténsia hanesan ‘empregu’, no kontinua muda ba Dili hodi buka servisu iha ne’ebá. Populasaun joven iha Dili kontinua sa’e, maibé kampu traballu sei menus, no ema barak sente frustradu no krime ho violénsia sa’e. Respondente barak sente frustradu kona-bá kestaun servisu seluk hanesan saláriu ne’ebé la to’o no falta fasilidade dignu ba vendedor iha merkadu ho dalan ninin sira.

  1. Paz, seguransa ho estabilidade

“Partidu sira ne’ebé manán eleisaun tenke kria paz ho estabilidade.”

“Ami sidadaun baibain sira tenke moris ho seguransa.”

Liu 60% husi respondente sira hakarak polítiku sira atu garante paz, seguransa no estabilidade ba tempu naruk. Respondente balun sente katak polítiku sira hafraku fali paz liu husi halo asaun la responsável, ka elite balun hafraku paz tanba ajenda polítiku ruma. Rezultadu ne’e konfirma fali FM nia preokupasaun kona-bá violénsia ho eskala kiik akontese beibeik iha sosiedade Timor, no sempre iha risku ba instabilidade sosiál ka polítiku.

  1. Seguransa ho paz durante periodu kampaña

“Kampaña tenke la’o tuir lei, la bele kria problema”

Tanba polítika iha Timor-Leste sempre tuun-sa’e, risku ba instabilidade sósio-polítiku sai boot liu tan durante tempu kampaña. Maske perturbasaun iha tempu eleisaun 2017-18 ladun barak, ema barak kontinua preokupa kona-bá seguransa no paz durante periodu eleisaun. Respondente sira ne’ebé preokupa ho polítiku sira nia hahalok mos husu forsa seguransa sira atu garante seguransa ho paz durante kampaña.

  1. Hahalok polítiku elite nian

“Durante kampaña sira, partidu ladun komunika kona-bá programa, maibé insulta malu deit”

Peskiza ne’e hetan katak liu 1/3 husi respondente hotu lamenta elite balun nia hahlok durante kampaña, liu-liu hahalok insulta malu no ataka hahalok iha pasadu duké koalia kona-bá asuntu boot ne’ebé nasaun enfrenta. FM hakerek ona kona-ba polítiku sira nia hahalok aat ameasa seguransa nasionál, tanba halo povu la satisfas ho prosesu demokrátiku.

  1. Agrikultura

“Sira tenke realiza Projetu Tasi Mane, no uza lukru atu investe iha agrikultura ho setór seluk.”

“Tuir hau nia hanoin, governu lalika importa foos husi Vietnam. Diak liu investe iha produsaun agrikultura iha rai laran, tanba maioria povu Timor-Leste moris hanesan toos-nain.”

Besik 1/3 husi respondente sira husu governu atu aumenta apoiu ba setór agrikultura. Ema haree agrikultura nia benefísiu barak, hanesan kombate malnutrisaun labarik, hametin seguransa ai-han, hasa’e produsaun merkadu lokál, substitui importasaun no diversifika ekonomia. FM triste haree katak maske liu 70% husi populasaun halo servisu nuudar toos-nain, só 4% husi Orsamentu Estadu maka aloka ba setór agrikultura.

  1. Diversifikasaun no sustentabilidade ekonómika

“Ita presiza planu ekonómiku, la’os deit ba ohin loron maibé mos ba futuru Timor-Leste”

“Tenke dezenvolve setór la’os-mina, tanba ita moris agora ho mina deit, maibé mina sei maran, ne’e ka lae? Entaun, ita presiza investe ba agrikultura, turizmu no seluk tan.”

Por volta 15% mensiona kona-bá planu ekonómiku ba longu-prazu. Barak mensiona kona-bá problema boot Timor-Leste sei enfrenta bainhira “mina maran ona”. Hanesan FM ho observador barak mensiona beibeik – no Governu mos rekoñese, Timor-Leste sei enfrenta krize finanseiru no sosiál boot iha tinan 10 oin-mai karik situasaun ekonomia la iha mudansa boot, no governu kontinua fakar osan ba “investimentu” ne’ebé la prodús retornu ruma. Respondente balun mensiona investimentu iha setór agrikultura ho turizmu liga ho kestaun planeamentu ekonómiku ne’e.

Konkluzaun

Observasaun jerál iha peskiza ida ne’e maka nein ema ida rejeita atu halo intervista ho estajiáriu UNPAZ, signifika wainhira estajiáriu husu, ema sempre simu. Ida ne’e indika katak maioria hakarak envolve iha prosesu eleitoral ne’e. FM la hakfodak haree rezultadu ida ne’e, tanba Timor nia istória no realidade hatudu ema barak kontinua suporta lidér ho partidu istóriku sira. Respondente sira fahe preokupasaun barak iha intervista, no ida ne’e hatudu ema nia engajamentu ativu ho prosesu polítiku.

Maibé, iha tempu hanesan respondente barak hato’o dessatisfasaun (kecewa) kona-bá polítiku sira rasik. Peskiza ne’e hatudu ema barak hakarak polítiku nain sira hadiak hahalok no prátika governasaun. Sira hakarak polítiku sira atu halo tuir promesa atu hadiak povu baibain nia moris. Povu Timor-Leste hakarak lidér rona sira nia lian no responde ba sira nia nesesidade. Sira hakarak dezenvolvimentu iha área hotu, ho igualdade no ekidade. Ikus liu, sira ezije governasaun ne’ebé moos, sein korrupasaun ho klientilizmu, no husu polítiku sira tenke halo planu ba longu prazu no la bele haree deit imi nia interese rasik.

Karik partidu sira falla atu responde agora ba kestaun urjente sira ne’e, Fundasaun Mahein tauk katak kondisaun iha rai laran bele sai aat liu tan, ema sei kontinua sofre, no rikusoin sei lakon hotu, inklui rikusoin ema elite sira konsege hetan. Tanba ne’e, FM husu polítiku sira atu tau matan ba preokupasaun sira ne’ebé peskiza ida ne’e dokumenta, no dezenvolve programa atu responde ba povu nia nesesidade no sustentabilidade ekonómika nasaun tomak.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post