Selebrasaun Tinan 20 Konsulta Popular: Timor-Leste to’o iha ne’ebé ona?

Selebrasaun Tinan 20 Konsulta Popular: Timor-Leste to’o iha ne’ebé ona? post thumbnail image

Foto GPM-2019

Iha tinan rua-nolu liu ba loron Konsulta Popular 30 Agustu 1999 konfirma esforsu luta tinan 24 nian, ho sofrementu oin-oin no soi ho vida hodi to’o iha loron ne’e. Maske iha presaun, teror, ameasa, intimidasaun, tauk no violênsia akontese iha fatin-fatin husi militar no milisia sira. Maibe ida ne’e la teri-netik vontade povu nian hodi hakbesik-an ba sentru votasaun hodi fó sira nia votu.

Selebrasaun ne’e akontese mai husi unidade Timor-oan sira nian iha rai laran no rai liur durante luta ba libertasaun nasional no konta ho apoiu sira solidaridade povu tomak iha mundu rai klaran nian. Nune’e dudu Nasoens Unidas liu husi misaun UNAMET nian organiza konsulta ida ne’e. Loron 4 Setembru 1999 Nasoens Unidas fo sai rezultadu konsulta popular no povu maioria la simu autonomia.

Situasaun iha teritoriu tomak hetok sai perigu liu tan, violênsia, sunu, estragus husi militar no milisia sira. Situasaun ida ne’e ejije intervensaun husi forsa multinasional ka INTERFET ne’ebé lidera husi Australia iha loron 20 Setembru 1999. Timor-oan sira ne’ebé fo apoiu ba autonomia haketak-an tiha ba Timor Osidental hamutuk ho Repúblika Indonézia.

Tinan rua-nolu liu tiha 30 Agustu 2019 Estadu Timor-Leste selebra loron importante ne’e ho tema “Husi Akudesan ba Rekonsiliasaun, Rekonstrusaun, no Dezenvolvimentu Nasional”. Tema ida ne’e refleta esforsu Timor-oan nian durante tinan rua-nolu nia laran, katak la fasil atu haluha sofrementu sira ne’e no ejije nafatin justisa maibe konsege harii hikas relasaun diak entre Estadu Timor-Leste ho Indonézia.

Iha selebrasaun ne’e mos refleta prosesu harii Estadu no esforsu sira hodi hametin Institusaun sira Estadu nian. Katak prosesu ne’e ejije Estadu iha obrigasaun atu garante direitu, liberdade no seguransa ba nia sidadaun sira. Nune’e mos moris amigavel ho rai viziñu sira no iha rejiaun, nomos kontribuisaun Timor-Leste nian ba promosaun paz no seguransa mundial.

Nota mos katak durante tinan rua-nolu nia laran hafoin Konsulta Popular, Timor-Leste hahu dezenvolve daudaun ona no prova sira hatudu involvimentu iha asuntu sira rejional no global hanesan promotor ba grupu g7+ne’ebé involve Estadu frazil sira husi kontenente sira iha Azia no Afrika, Pasifika no Caribbean. Timor-Leste mantein nia komprimisiu hodi adere ba ASEAN, prepara adesaun ba Commonwealth no observador ba Pasific Island Forum. Nomos Timor-Leste membru ba Asian Regional Forum, membru CPLP no ONU.

Timor-Leste buka nafatin hametin relasaun no haluan kooperasaun ho parseiru estratéjiku sira. Nune’e mos promove rezolusaun pasifika ba disputa sira no dialogu hodi hetan solun ba problema sira tuir regra no prinsipiu internasional sira nia haruka.

Selebrasaun ida ne’e hanesan momentu istoriku hodi justifika mekanismu diplomasia, dialogu no rezolusaun pasifika ba disputa sira. Iha ne’ebé Timor-Leste ho nia viziñu Australia sei selebra mos esforsu susesu Nasaun rua nian kona-bá Ratifikasaun Tratadu ba Fronteira Marítima iha loron 30 Agustu 2019.

Ikus liu, esforsu tinan rua-nolu nian la’os fasil no buat ki’ik ida, no Timor-Leste atinjia ona buat barak. Maibe ejijensia kona-bá bem estar povu nian kontinua dezafia esforsu Estadu nian hodi responda ba ejijensia ne’e, hanesan problema sosial-kultural, ekonomia, polítika no justisa.

Viva Povo Timor-Leste e a Luta Continua!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post