FM Outreach Fulan Jullu

FM Outreach Fulan Jullu post thumbnail image
(Matriks Outreach Fulan Jullu)

(Matriks Outreach Fulan Jullu)

Matrix Outreach Fundasaun Mahein (FM) iha fulan Jullu statistikamentu hatudu vizitante ne’ebé akompaña, vizita no konsumu informasaun ne’ebé maka FM produs hamutuk iha vizitante 16,100. Maski iha redusan volume numeru vizitante maibe antusiasmu visitor sira kontinua mantein hodi vizita portal FM loron-loron.

Iha fulan Jullu vizitor sira download relatoriu ne’ebé FM produz hamutuk 312, relatoriu sira ne’e kompostu husi Mahein Nia Lian no Mahein Nia Hanoin.

Maioria vizitor sira download relatoriu, Mahein Nia Lian Nú 101 kona-bá kolokasaun Polisia Suku no dezafiu sira, Mahein Nia Lian Nú 100 kona-bá Droga Ameasa Seriu ba Timor-Leste, Mahein Nia Lian Nú 99 kona-bá Operasaun Konjuntu: Sai Hanesan Pratika Aat Iha Setor Seguransa, Mahein Nia Lian Nú 98 kona-bá Kandidatu no Nomeasaun Komandante Jeral PNTL, Mahein Nia Lian Nú 97 kona-bá Centro Formasaun Polísia: Orienta Ba Polísiamentu Komunitária, Mahein Nia Lian Nú 96 kona-bá Juramentu Ba Membru FALINTIL-FDTL no PNTL: Hakotu Ka Hamaus Konflitu Grupu Arte Marsiais, Mahein Nia Lian Nú 95 kona-bá Isu Tematiku Seitor Seguransa iha Tinan 2014 “Resposta no Dezafiu ba Futuru”, Mahein Nia Lian Nú 94 kona-bá Korupsaun Kazual iha seitor Seguransa, Mahein Nia Lian Nú 93 kona-bá Lisaun Ida Hodi Hakat ba Oin ho Dezafiu Foun Ba Establidade Nasional, Mahein Nia Lian Nú 92 kona-bá Kilat no Kilat Musan Rekolla Hotu Ona Husi Autor Krize?, Mahein Nia Lian Nú 91 kona-bá Siguransa Kilat Problematiku: Instituisaun Sivil Kontinua Forma ho Kilat, Mahein Nia Lian Nú 90 kona-bá Pareser ba Komisaun B Parlamentu Nasional Kona-bá Proposta Orsamentu Jeral Estadu 2015 Ba Seitor Siguransa, Mahein Nia Lian Nú 89 kona-bá Proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2015 ba Polisiamentu Komunitariu Presiza Apoiu Polítika husi Parlamentu Nasional, Mahein Nia Lian Nú 88 kona-bá Sasidik no Tentativa Siguransa iha Fronteira Terestre Timor-Leste, Mahein Nia Lian Nú 87 kona-bá Lakunas Seguransa Timor-Leste: Atraku ba krime organizadu, Mahein Nia Lian Nú 86 kona-bá Politika Kriasaun Polísia Sientifika Kriminal, Mahein Nia Lian Nú 85 kona-bá Iregularidade iha promosaun estraordinaria PNTL tinan 2012, Mahein Nia Lian Nú 84 kona-bá Se mak responsabiliza membru PNTL ne’ebé komete krime, Mahein Nia Lian Nú 83 kona-bá Demisaun Membru F-FDTL no PNTL nu’udar reformasaun disiplina nomos relatoriu sira seluk.

Iha parte seluk Vizitor sira mos download Mahein Nia Hanoin Nú 08 kona-bá Politika Implementasaun Polisiamentu Komunitaria iha Timor-Leste, Mahein Nia Hanoin Nú 07 kona-bá Polítika no Realizasaun V Governu Konstituisional Iha Seitor Seguransa 2012 -2015 “Entre Susesu no Dezafiu”, Mahein Nia Hanoin Nú 06 kona-bá Nota Importante iha Ezekusaun OJE 2014 ba Seitor Defeza no Seguransa (Prespetiva Sosiedade Sivil), Mahein Nia Hanoin Nú 05 kona-bá Inisiativa Husi Baze Kona-bá Pratika Polisiamentu Komunitaria: Inisiativa Komandu Distrital Bobonaro, Aileu, Liquisa no Unidade Polisia Marítima, Mahein Nia Hanoin Nú 04 kona-bá Futuru Instalasaun Baze Naval FALINTIL-FDTL iha Hera: Análiza Impaktu Sosial, Ekonomiku, Ambiental no Militar, Mahein Nia Hanoin Nú 03 kona-bá Jestaun Fronteira no Kontrolu Migratoriu, Mahein Nia Hanoin Nú 02 kona-bá Politika Ministériu Defeza no Seguransa Periodu 2007 – 2012, Mahein Nia Hanoin Nú 01 kona-bá Postura Defeza Indonezia nian iha Area Fronteira Timor-Leste.

Parte seluk publikasaun relatoriu hamutuk rua maka hanesan Mahein Nia Hanoin Nú 08 kona-bá Polítika Implementasaun Polisiamentu Komunitaria iha Timor-Leste, no Mahein Nia Lian Nú 101 kona-bá Kolokasaun Polísia Suku no Dezafiu Sira. Iha fulan Jullu FM mos públika blog hamutuk tolu maka Media no Polimika Informasaun Siguransa iha Timor-Leste, KOK-HANITA Ignora Regra Empeñamentu nomos Matrix Outreach Fulan Jullu.

Media Record ba fulan Jullu total entrevista no publikasaun hamutuk 53 husi media nasional entrevista dala 19, publikasaun dala 34, no media ne’ebé ba hala’o kobertura ba FM nia atividades maka hanesan media nasional Timor Post, Jornal Independente, Radio Timor-Leste (RTL), Jornal Diariu Nasional, Televisaun Timor-Leste (TVTL), no Timoroman, Facebook, STL News, STL TV, no jornal Tempo Semanal.

Nune’e mos vizitor funpage fulan Jullu statiskamente aas tanba vizitante entuasmu maka’as hodi vizita, le’e no fo komentariu hamutuk 383. Iha fulan Jullu visitor ne’ebé like FM nia Fun page hamutuk 3,448.

Aliende ne’e iha fulan Jullu FM mos halo sosializasaun kona-bá Trafiku Humanu, Asidente Trafiku, Droga no Papel Polísia iha Postu Administrasaun Tilomar, iha Suku Lalawa, Munisipiu Suai.

Iha fulan Jullu nia laran FM mos halao programa Lansamentu Relatoriu kona-bá Implementasaun Polisiamentu Komunitaria iha Timor-Leste. Sorin seluk nasaun ne’ebé durante ne’e vizita ba portal FM maka hanesan Gread Britain, USA, Portugal, TL, Indonezia, Vietnam, Rusia, Koreia do Sul, Filipina, Hong Kong, Japaun no Australia, inklui nasaun seluk iha mundu.

Ikus liu FM agradese tebes ba visitor sira tomak husi rai laran nomos rai liur hodi asesu ba informasaun tomak maka FM publika; Ita boot sira nia kritika no sujestaun ami hein nafatin hodi hadia diak liu tan FM nia serbisu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post